100% Gratis     Uniek in Nederland     Actuele kortingen     Altijd de beste deals!    
/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2017-08-04T15:33:38+00:00

Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VERHUISLAB

Datum: 22 mei 2017 Versie: 1.0

Onderstaande Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de Diensten van VerhuisLAB. Bij gebruik van de Diensten gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Definities

De in deze Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen, in enkelvoud en meervoud, hebben de hiernavolgende betekenis.

1.1 Account: de persoonlijke omgeving van Gebruiker en toegankelijk op de Website, waarin de transactie-informatie over een Promotionele Actie wordt bijgehouden en persoonlijke informatie en interesses kunnen worden gewijzigd.

1.2 Actievoorwaarden: de voorwaarden overeenkomstig welke Gebruiker gebruik kan maken van een Promotionele Actie. De Actievoorwaarden zijn te vinden op de pagina van de Website over de betreffende Promotionele Actie onder het kopje ‘actievoorwaarden’.

1.3 Dienst: de aan VerhuisLAB gerelateerde diensten die Desk Services B.V. ten behoeve van Gebruiker zal leveren, zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden waaronder het informeren over en het afhandelen van Promotionele Acties en het bieden van toegang tot de Website.

1.4 Gebruiker: de natuurlijke persoon die overeenkomstig artikel 2 toegang heeft verkregen tot de Dienst.

1.5 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

1.6 Nieuwsbrieven: de periodieke e-mail waarin Gebruiker op de hoogte wordt gesteld van Promotionele Acties.

1.7 VerhuisLAB: de aanbieder van de Dienst is VerhuisLAB. VerhuisLAB is een handelsnaam van Desk Services B.V., gevestigd Withuisveld 15 te Maastricht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14061132.

1.8 Partner: de zakelijke partner namens wie VerhuisLAB de Promotionele Actie aanbiedt.

1.9 Promotionele Actie: de op Website weergegeven aanbieding aan de Gebruiker om bij de aankoop van een product of dienst van of bij een Partner een van tevoren bepaald voordeel te ontvangen, zoals (maar niet uitsluitend) het teruggestort krijgen van het aankoopbedrag of een gedeelte daarvan.

1.10 Promotionele Actie-Aankoop: het product of de dienst waarop de Promotionele Actieaanbieding van de Partners van toepassing is. 1.11 Website: de website van VerhuisLAB, te raadplegen via verhuislab.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Registratie en inschrijving

2.1 Om gebruik te maken van de Diensten van VerhuisLAB dient Gebruiker de registratieprodure op de Website te doorlopen en de aldaar gevraagde gegevens naar waarheid in te voeren. Gebruiker weet dat (per abuis) incorrecte ingevulde gegevens voor eigen risico zijn.

2.2 Na het doorlopen van de registratieprocedure verkrijgt Gebruiker toegang tot het Account en de Dienst.

2.3 Gebruiker verklaart overeenkomstig het registratieproces minimaal 18 jaar te zijn.

2.4 Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van inloggegevens voor eigen rekening en risico komen. Gebruiker wordt aangeraden een sterk wachtwoord te kiezen en zijn inloggegevens geheim te houden. Indien Gebruiker zijn inloggegevens afgeeft aan derden, staat Gebruiker geheel in voor de eventuele gevolgen daarvan.

2.5 Gebruiker garandeert dat zij overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden gebruik zal maken van de Diensten van VerhuisLAB.

2.6 VerhuisLAB heeft het recht om bij misbruik of fraude Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen.

Artikel 3. Diensten

3.1 De Dienst van VerhuisLAB bestaat uit het aanbieden van en verlenen van toegang tot de Website, en het versturen van periodieke VerhuisLAB-Nieuwsbrieven waarin Gebruiker op de hoogte wordt gesteld van passende Promotionele Actie-aanbiedingen van Partners. De passende Promotionele Actie-aanbiedingen worden geselecteerd op basis van de door Gebruiker ingevulde persoonlijke informatie en interesses in het Account.

3.2 De VerhuisLAB-Nieuwsbrieven worden door VerhuisLAB overeenkomstig de privacyverklaring op de Website naar Gebruiker per e-mail verstuurd.

3.3 De Dienst omvat alsmede de afhandeling van de op de Website getoonde Promotionele Actie-aanbiedingen, namens de Partners.

3.4 Gebruiker begrijpt dat VerhuisLAB namens Partner optreedt in geval zij Promotionele Acties accepteert en afhandelt. Bij acceptatie van een Promotionele Actie sluit Gebruiker een overeenkomst met de Partner conform de eventueel van toepassing zijnde Actievoorwaarden.

Artikel 4. Promotionele Actie deelnamevoorwaarden

4.1 Gebruiker kan gebruik maken van Promotionele Actie-aanbiedingen die worden getoond op de Website overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden en de aanvullende Actievoorwaarden die gelden voor de betreffende Promotionele Actie.

4.2 De aanspraak op een Promotionele Actie aanbieding vervalt in ieder geval wanneer Gebruiker de Promotionele Actie-Aankoop van of bij de Partner geheel of gedeeltelijk annuleert of retourneert.

4.3 De Promotionele Actie wordt uitbetaald nadat VerhuisLAB en/of haar Partner heeft vastgesteld dat Gebruiker heeft voldaan aan de voorwaarden overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.

4.4 VerhuisLAB behoudt zich het recht voor om zelf en/of namens Partners de door Gebruiker ingediende gegevens en informatie ter ondersteuning van zijn of haar claim op een Promotionele Actie overeenkomstig het eerste lid van dit artikel op een Promotionele Actie af te keuren.

4.5 VerhuisLAB behoudt zich het recht voor om zelf en/of namens Partners de Promotionele Actie-aanbiedingen die worden getoond op de Website te wijzigen.

4.6 Door Gebruiker toegezonden bestanden zullen geen virusen, achterdeuren, geen technische mankementen, of andere kwaardaardige routines bevatten of de werking van computers, servers beinvloeden.

Artikel 5. Promotionele Actie leveringsvoorwaarden

5.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de gegevens die gekoppeld zijn aan het Account en ingevoerd zijn bij zijn of haar deelname aan een Promotionele Actie, zoals zijn of haar adresgegevens.

5.2 Indien de Promotionele Actie een restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag van de Promotionele Actie-Aankoop inhoudt, kan VerhuisLAB alleen uitbetalen wanneer Gebruiker een geldig IBAN-rekeningnummer heeft opgegeven, tenzij anders vermeld in de Actievoorwaarden van de Promotionele Actie.

5.3 VerhuisLAB spant zich in om de afhandeling van een Promotionele Actie-verzoek binnen drie weken af te handelen.

5.4 Gebruiker begrijpt dat VerhuisLAB geen partij is bij de overeenkomst tussen Gebruiker en de Partner, en dat VerhuisLAB afhankelijk is van de Partner om tot aflevering van het aan de Promotionele Actie verbonden voordeel aan Gebruiker over te gaan. Indien aflevering van het genoemde voordeel niet kan plaatsvinden omdat de betreffende Partner het voordeel niet aan VerhuisLAB beschikbaar stelt, is VerhuisLAB daarvoor niet aansprakelijk. Gebruiker kan zich in dergelijke gevallen tot de betreffende Partner wenden.

5.5 De Promotionele Actie wordt namens de Partner door VerhuisLAB uitgevoerd, wanneer is voldaan aan de voorwaarden van artikel 4, alsmede de gehele Gebruiksvoorwaarden voor zover naar hun aard van toepassing.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website zijn het intellectueel eigendom van VerhuisLAB, haar Partner of een licentieverstrekker. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van VerhuisLAB of de betreffende rechthebbende, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

6.2 VerhuisLAB verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 VerhuisLAB is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van foutief ingevoerde gegevens door Gebruiker, waaronder de opgave van een incorrect adres of IBANrekeningnummer.

7.2 In geval van overmacht is VerhuisLAB nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in het bank- en betaalverkeer, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand en overstroming.

7.3 VerhuisLAB kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen die een andere partij dan VerhuisLAB is aangegaan, zoals de overeenkomsten tussen Gebruiker en de Partners.

Artikel 8. Beschikbaarheid en onderhoud

8.1 VerhuisLAB zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.

Artikel 9. Persoonsgegevens en beveiliging

9.1 Bij het gebruik van de Dienst worden de persoonsgegevens van Gebruikers overeenkomstig de privacyverklaring op de Website behandeld, verwerkt en beveiligd.

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1 Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking bij registratie overeenkomstig artikel 2 en blijven dan voor onbepaalde tijd van kracht.

10.2 Gebruiker kan op ieder moment de Dienst opzeggen door gebruik te maken van de opzegoptie in de persoonlijke omgeving van het Account.

Artikel 11. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

11.1 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast of aangevuld.

11.2 VerhuisLAB zal de wijzigingen of aanvullingen voor inwerkingtreding, met inachtneming van een termijn van een maand, aankondigen per elektronische of schriftelijke berichtgeving, zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

11.3 Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding zijn gebruiksrecht opzeggen overeenkomstig artikel 10.2. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 12. Rechtskeuze en forumkeuze

12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin VerhuisLAB gevestigd is.